Speisekarte

3,90€ Oliven
4,80€ Zaziki
5,10€ Dolmadakia
8,20€ Pikilia